Danube Dialogues 2022 / Dialogue Timișoara – Novi Sad

3E: ECOLOGY, ETHICS, AESTHETICS
22 iulie – 8 august 2022
Vernisaj 22 iulie, 20:00
Rajko Mamuzić Gallery, Novi Sad

DANUBE DIALOGUES este un festival internațional al artelor vizuale din regiunea Dunării, care promovează arta contemporană, identitatea culturală și colaborarea dintre artiști. Festivalul este organizat la Novi Sad, unde se desfășoară simultan în diferite galerii și locuri alternative din oraș. Manifestarea creează o puternică rețea în zona țărilor dunărene, ce numără peste 500 de artiști, istorici de artă, critici și curatori din 14 țări din regiunea macro-dunăreană, oferind o perspectivă mozaicată, extrem de interesantă, ce asociază medii diferite – de la formele tradiționale de expresie, la manifestări experimentale inovatoare asupra tendințelor actuale de artă din această regiune europeană. Festivalul încurajează dialogul deschis între culturi, stabilind punți solide peste granițe.

Fundația Interart TRIADE este, de șapte ani, partener al acestui eveniment, alături de Galeria Bel Art din Novi Sad. Colaborarea dintre cele două entități constă în alegerea câte unui curator care să asigure dialogul între artiștii români și artiștii sârbi. În acest an, curatorii care s-au ocupat de identificarea artiștilor și punerea în valoare a practicilor lor artistice sunt, pentru Fundația Triade, curatoarea Alina Șerban, și pentru Galeria Bel Art, Sava Stepanov.

Artiștii participanți sunt Nona Inescu, Lea Rasovszky și Cristian Răduță, în dialog artistic cu Happy Trash, Adrienn Ujhazi, Nemanja Milenković, Vesna Tokin, Radomir Knežević.

Nona Inescu remodelează cu atenție lumea Antropocenului concentrându-se în fotografiile și videourile sale asupra ritualurilor intime ce fructifică granițele de interferență dintre corpul uman și natură. Imaginile sale sculptează un nou ecosistem în care dependența dintre cele două evidențiază un echilibru atât de necesar. Afirmațiile sugerate de diferitele asocieri dintre fragmentele corpului și plante indică dimensiunea cognitivă crucială a atingerii, rolul acesteia în definirea unui teritoriu comun. Senzualitatea și interacțiunile neașteptate sugerate în fotografie și video (unele dintre acestea căpătând o atmosferă magică) conduc în cazul lui Inescu la noi moduri de a experimenta spațiul dintre sine și realitate.

Umanoizii imaginari ai Leei Rasovszky sunt personaje obscure, flamboiante prin natura lor, vii prin atitudini, purtători de povești fascinante, care ne atrag atenția asupra teritoriului celui diferit de ceilalți. Ei bântuie imaginația noastră, fiind reprezentanții unei lumi în care nonconformismul și sentimentalismul lucrează cot la cot pentru a ne dezvălui câteva din stereotipurile, perspectivele rigide și așteptările noastre. Universul lor colorat constituie o investigație intensă (critică) a ecologiei sinelui în zilele noastre. Prin urmare, aparițiile lor sunt o expresie a unei euforii autentice ce domolește decalajul dintre frumusețe și urâțenie, umanitate și sălbăticie, familiaritate și ciudățenie cu scopul de a explora psihologic pe străinul din noi.

Cristian Răduță se joacă cu tensiunile și legăturile nefirești născute din amestecul a diferite limbaje sculpturale și materiale mai puțin cunoscute sau utilizate, dând viață unor noi făpturi care îi cuceresc regatul. Instalațiile și obiectele sale carismatice sunt aglomerări excentrice de animale fantastice care împărtășesc același spirit al experimentării, aceeași nonșalanță și fragilitate. Lucrarea sa face referire la lumea animală și la relațiile lor trofice, propunând o altă citire a unor cazuri ce ar putea părea drept banale. Recombinând realitățile, Răduță acționează ca un bricoleur, creând o nouă mitologie (hilară) a ființelor non-verbale.

***
Proiectul face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Imagini: (1) Nona Inescu, Hydrophites, 2021, in collaboration with Simina Oprescu, Single-channel HD video, duration 15’43”; (2)  Lea Rasovszky, FLFF, (part of the Flowers Growing Out of My Chest), 2021, ceramic object, teddy bears; (3) Cristian Răduță, 100 Songs for 9 Lives, 2021, mixed media, resin, cardboard, metal, drawings.

 

ENG

3E: ECOLOGY, ETHICS, AESTHETICS
July 22 – August 8, 2022
Opening July 22, 8pm
Rajko Mamuzić Gallery, Novi Sad

DANUBE DIALOGUES Festival is an international visual arts festival in the Danube region, which promotes contemporary art, cultural identity and collaboration between artists. The festival is organized in Novi Sad, where it takes place simultaneously in different galleries and alternative places in the city. The event creates a strong network in the Danube area, with over 500 artists, art historians, critics and curators from 14 countries in the macro-Danube region, offering a mosaic perspective, combining different environments – from the traditional forms of expression, to innovative experimental manifestations on current art trends in this European region. The festival encourages an open dialogue between cultures.

The Interart TRIADE Foundation has been a partner of this event for seven years now, together with Bel Art Gallery in Novi Sad.

The collaboration between the two consists in choosing a curator to ensure the dialogue between Romanian and Serbian artists. This year, the curators who identified the artists and highlighted their artistic practices are: curator Alina Serban – for Triade Foundation and Sava Stepanov – for Bel Art Gallery.

The participating artists are Nona Inescu, Lea Rasovszky and Cristian Răduță, in artistic dialogue with Happy Trash, Adrienn Ujhazi, Nemanja Milenković, Vesna Tokin, Radomir Knežević.

Nona Inescu carefully re-drafts the world of Anthropocene by focusing on intimate rituals visible in her photographs and videos, which elaborate upon the frontiers of interference between human body and nature. Her images sculpt a new ecosystem where dependency between the two outlines at the end a much-needed equilibrium. The propositions suggested by the various associations between body fragments and plants point towards the crucial cognitive dimension of touch, its role in defining a shared territory. The sensuality and unexpected interactions suggested in photography and video (some acquiring a magical atmosphere) leads in Inescu’s case to new ways of experiencing the space between one’s self and reality.

Lea Rasovszky’s fictional humanoids are marginal characters, flamboyant in their nature, vivid in their attitudes, bearers of fascinating stories, which attract our attention towards the territory of the others’ other. They haunt our imagination, being representatives of a world where non-conformism and sentimentality are working side-by-side in order to unveil some of our stereotypes, fixed perspectives and expectations. Their colourful universe constitutes an intense (critical) investigation of the ecology of the self nowadays. Therefore, their appearances are an expression of a genuine euphoria that eases the gap between beauty and ugliness, humanity and savagery, familiarity and strangeness with the goal of psychologically exploring the inner other.

Cristian Răduță plays with the tensions and unnatural connections established when combing different sculptural vocabularies, unexpected or less-used materials, giving life to new beings that conquer his kingdom. His charismatic installations and objects are eccentric gatherings of fantastic beasts that share the same spirit of experimentation, nonchalance and fragility. His work references the animal world and their trophic relations, and proposes another eye-view on situations that might appear as typical. Recombining realities, Răduță acts as a bricoleur, engineering a new (humorous) mythology of non-verbal beings.

***
This project is part of the Cultural Program “Timișoara 2023 – European Capital of Culture” and is funded by the Municipality of Timișoara through Centrul de Proiecte.

Images: (1) Nona Inescu, Hydrophites, 2021, in collaboration with Simina Oprescu, Single-channel HD video, duration 15’43”; (2)  Lea Rasovszky, FLFF, (part of the Flowers Growing Out of My Chest), 2021, ceramic object, teddy bears; (3) Cristian Răduță, 100 Songs for 9 Lives, 2021, mixed media, resin, cardboard, metal, drawings.