NEXUS : Fuziuni deschise / Open Fusions
August 19 - October 09,2016

NEXUS : Fuziuni deschise

Muzeul de Artă Craiova, în colaborare cu                                                                                                                                                   Fundația Interart Triade și Paul Neagu Estate RO

Cu sprijinul Galeriei Jecza

19 august – 9 octombrie 2016

Vernisaj: joi 18 august, 19:00 – 21:00

Mailchimp Ro

Artiști: Paul Neagu și Constantin Brâncuși, Tony Cragg, Marianne Eigenheer,                                                                                         Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă și Nona Inescu, Nigel Rolfe

Live performance: Neville Gabie, Vlad Nancă și Nona Inescu, Nigel Rolfe

Curator: Simona Nastac

S-a scris destul de mult despre influența lui Brâncuși asupra artei lui Paul Neagu (1938 – 2004), precum și despre amprenta sensibilității creative a acestuia din urmă asupra noii generații de sculptori britanici a anilor 1980, care i-au fost studenți în Londra, printre cei mai notabili Anish Kapoor, Antony Gormley și Tony Cragg. În spațiul expozițional, însă, lucrările lor s-au întâlnit rar.

Într-o abordare exploratorie, expoziția Nexus urmărește să ofere un spațiu al „fuziunilor deschise” (titlul unei serii de lucrări începute de artist în anii 1978/80), în care aceste interferențe devin posibile, în care însăși creația lui Neagu devine generatorul de subiecte și catalizatorul unor noi configurații și energii, „hyphen-ul” dintre surse care i-au marcat căutările, practici pe care le-a influențat și discursuri cu care s-a intersectat, în viață și postum.

Incluzând peste 50 de lucrări ale artistului din colecții private din România, alături de Sărutul lui Brâncuși din colecția muzeului, precum și contribuții de Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă, Nona Inescu și Nigel Rolfe, expoziția examinează conexiunile existente și emergente generate de aceste prezențe, cu focus pe câteva concepte relevante pentru toți artiștii participanți: intensități și temporalități diferite ale materiei și spațiului; mobilitate, procesualitate, tranziență și limită; virtualități actualizate deopotrivă în materia activă, în constituirea reciprocă a subiectivităților artistice; metamorfoza materiei în acțiune și a acțiunii în materie și text.

Artiștii Nigel Rolfe, Vlad Nancă și Nona Inescu vor performa live la vernisaj, iar Neville Gabie în septembrie.

Nexus Open Fusions RO

 

NEXUS : Open Fusions

Museum of Art Craiova, in collaboration with                                                                                                                                       Triade Interart Foundation and Paul Neagu Estate RO

Supported by Jecza Gallery

19 August – 9 October 2016

Opening: Thu 18 August, 19:00 – 21:00

Mailchimp En

Artists: Paul Neagu and Constantin Brancusi, Tony Cragg, Marianne Eigenheer,                                                                                       Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă and Nona Inescu, Nigel Rolfe

Live performance: Neville Gabie, Vlad Nancă și Nona Inescu, Nigel Rolfe

Curator: Simona Nastac

Much has been written about Brancusi’s influence upon the art of Paul Neagu (1938 – 2004), as well as the imprint of the creative sensibility of the latter upon Anish Kapoor, Antony Gormley and Tony Cragg, some of the most well-known figures of the new generation of British sculptors in the 1980s, who were his students in London. In the exhibition space, however, their works have rarely met.

In an exploratory approach, this exhibition aims to offer a space of “open fusion” (the title of a series of works by Neagu from the late ‘70s), in which these interferences become possible, in which the creation of Neagu itself becomes the subject generator and the catalyst of new configurations and energies, the hyphen between sources which marked his investigations, practices he influenced, discourses he intersected with, both alive and posthumously.

Including over 50 works by the artist from various private collections in Romania, alongside Brancusi’s Kiss from the collection of the museum, as well as contributions by Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă & Nona Inescu, and Nigel Rolfe, the exhibition will examine the  existing and emerging connections generated by these presences, with a focus on several concepts relevant for all the participating artists: the nomadic nature of modern sculpture; interplay of intensities and temporalities of matter and space; mobility, processuality, transience and limit; virtualities that actualize themselves both in active matter and in the mutual constitution of artistic subjectivities; the metamorphosis of matter into action and action into matter and text.

Nigel Rolfe, Vlad Nancă and Nona Inescu will perform live at the opening, and Neville Gabie in September. A catalogue will be published at the end of the exhibition.

Nexus Open Fusions EN

 

Imagini de ansamblu din cadrul expoziției

 

img_8693

 

_dsc5187

 

_dsc50932

 

foto-18-aug-muzeul-craiova_96

 

foto-18-aug-muzeul-craiova_240

 

foto-18-aug-muzeul-craiova_41

 

Live performance: Neville Gabie

foto-22-septembrie-muzeul-craiova_142

 

 

Live performance: Nigel Rolfe

_17f5441